KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

1.  Amaç

Orfin Finansman Anonim Şirketi (“Orfin Finansman” veya “Şirket”), gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

  • Kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
  • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile Orfin Finansman tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

 

2.  Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

 Kişisel Verinin İçeriği
Kimlik VerisiAd-soyad, T.C. kimlik numarası, Anne Kızlık Soyadı, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi.
İletişim VerisiTelefon numarası, faks, açık adres bilgisi, ülke, şehir, e-posta adresi (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil).
Finansal VeriFirmanın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı numarası, çek/senet kayıtları vb. bilgiler. (Tahsilat, ödeme işlemleri gibi bilgiler)
Müşteri İşlem VerisiÜrün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler, müşteri numarası, sözleşme numaraları, işlem tarihi, hesap numarası gibi bilgiler
Özel nitelikli kişisel veriler

* Nüfus cüzdanı, Sürücü Belgesi veya MASAK tarafından kabul edilen resmi kimlik belgeleri üzerinde bulunması halinde  kan grubu ve din hanesi bilgileri

* Talep edilmesi halinde sağlık raporu

Özlük Verisiİlgili kişinin öğrenim durumu, iş ve meslek bilgileri
Pazarlama VerisiFirma tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılan / kullanılacak gerçek kişi verileri (kampanya ile ilgili bilgiler )

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile, kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar ve aracılığıyla toplamaktadır.

 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Bankacılık Kanunu, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik, Avukatlık Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda yasal yükümlüklerin yerine getirilmesi amacıyla; özellikle,

Kredi verilmesi için araştırma yapılması, ve Kredi değerlendirme sürecinin yürütülmesi, Kredi risklerinin ve limitlerinin incelenmesi, Kredi raporlarının oluşturulması,  KKB sorgularının yapılması ve Risk Merkezi kredi notunun öğrenilmesi, Sakıncalı, sahte kişilerin belirlenmesi ve takibinin yapılması, Karşılıksız çek ve Senetlerin incelenmesi ve takip edilmesi, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na zorunlu bildirimlerin yapılması, Kredi Konusu Ürün Faturasının Takibi, Kredi Takip, İzleme ve Yasal Takip Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ön rehin işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Rehin Tesisi, Hak mahrumiyeti Ekleme Kaldırma ve Sorgulama, Rehin Değişiklik ve Muvafakat İşlemleri, Müşterilerin kampanya ve kredi bilgilerinin takip edilmesi,

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;
Müşterilerin sisteme kayıt edilmesi, kredibilitesinin ölçülerek kredinin değerlendirilmesi ve kredinin takip edilmesi, Fatura bilgileri takibinin yapılması, Cari hesap tutarlarının takibinin yapılması, Ödemelerin/Tahsilatların takip edilmesi, Müşterilerin borçlarının bildirilmesi, Müşteri taleplerinin takip edilmesi ve müşteri bilgilendirmelerinin yapılması, Araç bilgilerinin sorgulanması ve takibinin yapılması, Müşteri bilgilerinin sorgulanması ve takip edilmesi, Kampanya girişlerinin yapılması ve takip edilmesi, Kampanya iptallerinin yapılması, Sigorta süreçlerinin yürütülmesi ve takibinin yapılması, Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u hakkında bilgilendirme yapılması ve açık rıza alınması, Kefillerin belirlenmesi, Yetkili satıcılarla yapılan çalışmalar kapsamında hedef belirlenmesi, faiz oranı tanımlanması, puanlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve süreçlerin takip edilmesi, Pazarlama çalışmalarının yapılması ve takip edilmesi, Karlılık hesaplamalarının yapılması

Bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması, Şirketimiz politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
Kredi verilmesi için araştırma yapılması, Müşterilere pazarlama çalışması yapılması, Müşterilerle yapılan görüşmelerin takip edilmesi, Kampanya süreçlerinin yürütülmesi, Müşterilere anket yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi, Yasal takipteki dosyaların ve davaların takip edilmesi, Aranması gereken müşterilerin takip edilmesi, Müşterilere hatırlatma ve bilgilendirilme yapılması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

4. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

Kişisel Verileriniz, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik, Bankacılık Kanunu, Avukatlık Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Şirketimizin ilgili tedarikçilerine, iş ortaklarına, iştirak ve bağlık ortaklıklara aktarılabilmektedir.

4.1. Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik, Bankacılık Kanunu, Avukatlık Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle;

  • Kredi limit risklerinin takibinin yapılması ve bildirilmesi, Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, KKB bilgilendirmesinin yapılması, Hukuki işlemlerin yürütülmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Noterler Birliği bilgilendirmelerinin yapılması amacıyla aktarılmaktadır.

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;
Çağrı merkezine müşterilere pazarlama çalışması yapılacağı bilgilendirmesinin yapılması, Ödeme takibinin yapılmasına ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, Sigorta süreçlerinin yürütülmesi, Kredi başvurularının bildirilmesi amacıyla aktarılmaktadır.

Şirketimiz politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
Müşterilere borç ve kredi onay bilgisi verilmesi adına çağrı merkezine bilgilendirme yapılması, Verilen krediler hakkında bilgilendirme yapılması, Kampanya süreçlerinin yürütülmesi ve bilgilendirme yapılması, Tekliflerin değerlendirilmesi, Faturalara ve araçlara ilişkin bilgilendirme yapılması, Müşteri bilgilerinin sorgulanması, Kredi süreçlerinin yürütülmesi, Anket yapılması, SMS’lerin iletilmesi amacıyla aktarılmaktadır.

4.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Aktarılması;


Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;
Yetkili satıcı puanlaması hakkında bilgilendirme yapılması

Şirketimiz politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
Karlılık hesaplamalarının yapılması ve bu kapsamda bilgilendirme yapılması amacıyla yurt dışındaki ilgili üçüncü kişiye aktarılmaktadır.

 

5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

5.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

Orfin Finansman kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.  Örnek olarak bunlar:  Teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemlerin alınması, Düzenli aralıklarla alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik denetim yapılması, Güvenliğin sağlanması için gerekli yazılım ve alt yapının oluşturulması, Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilere erişimin sınırlandırılması, Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir şekilde yedekleme programının kullanılması, Virüs koruma sistemlerini içeren yazılımların kullanılması

5.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler
  • KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
  • Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,
  • KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması,
5.3. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

 

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

6.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri aşağıda örnek olarak belirtilmektedir:

Örnek: fiziksel olarak yok etme, yazılımdan güvenli olarak silme, uzman tarafından güvenli olarak silme…

6.2. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek bir hale getirilmesini ifade eder.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri aşağıda örnek olarak belirtilmektedir:

Örnek: maskeleme, veri türetme, takma ad kullanma, toplulaştırma, veri karma…

 

7. Müşteri’nin Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.