Kişisel Verilerin Korunması

Orfin Finansman A.Ş. - Yasal Bilgi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ORFİN FİNANSMAN A.Ş; 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu çerçevesinde yürüttüğü kredi verme ve kredi ile bağlantılı sigorta acenteliği faaliyetleri kapsamında;

  • tabi olduğu mevzuatın zorunlu kıldığı kimlik tespiti, raporlama, saklama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
  • hedeflediği kaliteli hizmet ve ürünleri teklif etmek ve/veya sağlama
  • müşterileri ile düzenlenen/düzenlenecek sözleşmeleri gerçekleştirmek

amaçları için gerekli olan kişisel verileri  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  uyarınca veri sorumlusu sıfatı ile yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde talep etmekte ve işlemektedir.

Bu kişisel veriler KVKK’da belirtildiği üzere açık rızaya dayanarak veya söz konusu kanunun 5. Maddesinin 2. fıkrasında belirtilen diğer durumların varlığı hallerinde tüm bilgi güvenliği standartlarının karşılanması suretiyle işlenir ve yasal saklama süresi boyunca veya işleme amacının gerekli kıldığı sürede saklanır.

ORFİN, kişisel bilgilerinizi yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmekte; banka ve diğer finansal kuruluşlarla, sigorta şirketleri ve sigorta aracıları ile sözleşme imzaladığı yetkili satıcılar, distribütör, üreticiler ve destek aldığımız hizmet sağlayıcılar (WhatsApp Business vb.) ile yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan ve dolaylı iştirakleri, grup şirketleri ve ortaklarıyla, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, T.C Merkez Bankası, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu gibi hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli ve/veya zorunlu olduğu özel veya resmi kuruluşlarla kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilmektedir.

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinize ilişkin 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, ORFİN’e musterihizmetleri@orfin.com.tr e-posta veya Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Ümraniye İstanbul adresine yazılı olarak başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz: a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) KVKK hükümlerine uygun olarak Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ı) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Finansal kuruluşların müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz ORFİN tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz ORFİN tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

İletişim

İlk Adım Olarak

Orfin Finansman ile tanışmak,
gereksinimlerinizi değerlendirmek için
bizimle iletişime geçebilirsiniz.